• 21. März. 2009 / 

    Mittelamerika/Mexiko

    • Reiseroute Europa

    Südamerika

    Europa

    Afrika